PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA SEMANAL I CARTERA DE SERVEIS
CARTERA DE SERVEIS
CARTERA DE SERVICIOS
2015-2016Qué és La Nostra Veu

La Nostra Veu (LNV) és una associació d'usuaris dels Serveis de Salut Mental de la Comunitat de les Illes Balears, i els seus familiars.
Es va constituir l'any 2011, per un grup de familiars i usuaris de la UCR Son Gibert. A partir de la manifestació que es va fer el día 16 d'octubre de 2009, en què es demandaren més recursos per a l'atenció de persones amb trastorn mental greu, un grup d'afectats es va seguir reunint periòdicamente per aportar idees i generar projectes, amb l'objectiu de millorar la seva situació.
Des de llavors La Nostra Veu es va proposar:
  •  ser portaveu d’usuaris i familiars, davant les institucions
  •  reinvindicar a la Sanitat Pública solucions per a les necessitats no cobertes del nostre col·lectiu
  •  contribuir a la millora de l’assistència sanitària especialitzada, la rehabilitació psicosocial i la inserció laboral de les persones afectades per problemes de salut mental
  •  compartir experiències, definir necessitats i impulsar línies d’actuació d’acord amb els nostres interessos

Qué es La Nostra VeuLa Nostra Veu es una asociación de usuarios de los servicios de salud mental de la comunidad de Illes Balears y sus familiares.
Fue constituida en el año 2011 por un grupo de familiares y usuarios de la UCR Son Gibert.
A partir de la manifestación organizada el día 16 de octubre de 2009 donde se pedían más recursos para la atención de personas con trastorno mental grave, un grupo de afectados siguió reuniéndose periódicamente para aportar ideas y generar proyectos que mejorasen la situación en que se encontraban.

A partir de ahí La Nostra Veu se propuso, 
  • ser portavoz de usuarios y familiares ante las instituciones 
  • reinvindicar ante la Sanidad Pública soluciones para las necesidades no cubiertas de nuestro colectivo 
  • contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria especializada, la rehabilitación psicosocial y la inserción laboral de las personas afectadas por problemas de salud mental  
  • compartir experiencias, definir necesidades e impulsar líneas de actuación de acuerdo a nuestro intereses


Finançament i recursos humansL’activitat de l’associació es duu a terme majoritàriament per personal voluntari, entre el qual hi ha associats i simpatitzants; destaca la participació d’usuaris com a monitors-facilitadors.
L’usuari, si ho desitja, fent-se soci pot assistir a totes les activitats i participar en qualsevol aspecte de l’organització, com és l’accés als òrgans de direcció, proposta i desenvolupament d’activitats i projectes, etc.
Els socis col·laboram en el manteniment de l’associació amb una quota de 10 € mensuals.
Fins al moment hem rebut petites aportacions d’entitats privades, i cap ajuda per part de l’Administració.


financiación y recursos humanosla actividad de la asociación se lleva a cabo mayoritariamente por personal voluntario entre los que se encuentran asociados y simpatizantes destacando la participación de usuarios como monitores-facilitadores
el usuario, si así lo desea, adquiriendo la condición de socio, puede asistir a todas las actividades y y participar en cualquier otro aspecto de la organización como es el acceso a los órganos de dirección, proposición y desarrollo de actividades y proyectos, etc
los socios colaboramos con una cuota de 10 € mensuales en el mantenimiento de la asociación
hasta el momento no se ha recibido ayuda alguna por parte de la administración, y sólo pequeñas aportaciones por parte de entidades privadas


CARTERA DE SERVEIS


Actualment La Nostra Veu té l’estructura d’un Centre de dia, pel fet que desenvolupa un programa d’activitats setmanal que ofereix als usuaris ocupar el seu temps en diferents tasques que afavoreixen la recuperació d’habilitats cognitives i socials. També ofereix –i amb això es diferencia d’altres centres de dia- l’oportunitat que l’usuari iniciï i desenvolupi les seves pròpies àrees d’activitat i interès –com ha succeït en els tallers d’iniciació a la informàtica, cinefòrum, taller de creació poètica, o el grup d’activitat física-, o fins i tot que faci tasques de donar suport a altres usuaris o ajudi en la gestió de la pròpia associació.

A La Nostra Veu l’assistència no és obligada; és un recurs obert a les necessitats i al trànsit de les persones.

Com des dels seus orígens, el seu objectiu és crear espais de trobada i desenvolupament personal allà on hi ha mancances de serveis sanitaris i socials que deixen sols els ciutadans afectats per aquesta problemàtica, amb freqüència estigmatitzats pels esdeveniments passats i que veuen disminuïdes les seves capacitats d’afrontar de nou els reptes de la vida quotidiana.CARTERA DE SERVICIOS


en la actualidad La Nostra Veu tiene estructura de centro de día en cuanto desarrolla un programa de actividades semanal que ofrece ocupar el tiempo en tareas variadas que favorecen la recuperación de habilidades cognitivas y sociales; pero también ofrece, y en ello se diferencia de otros centros de día, la oportunidad de que el usuario inicie y desarrolle sus propias áreas de actividad, -tal como ha sucedido en los talleres de iniciación a la informática, cine-fórum, el taller de creación poética o el grupo de actividad física-, o incluso se desempeñe en tareas de apoyo a otros usuarios o en la gestión de la propia asociación.
 

en La Nostra Veu la asistencia no es obligada, el recurso está abierto y se usa cuando se necesita, las personas circulan por él.
 

como en sus inicios, el objetivo de La Nostra Veu, sigue siendo crear espacios de encuentro y desarrollo personal allí donde los servicios sanitarios y sociales dejan de estar presentes y queda el ciudadano librado a su destino, frecuentemente estigmatizado por los acontecimientos pasados y disminuido en sus capacidades de enfrentar de nuevo los retos del vivir cotidiano.ClubhouseCLUBHOUSE és un model de recuperació basat en el suport mutu entre persones que han patit les conseqüències d'un desordre mental, l'empoderament personal a les diferents àrees de la vida, i en l'ús responsable dels recursos que la institució possa a disposició de l'usuari com a suport durant el procès de recuperació

es desenvolupa als matins i inclou tasques institucionals com a el maneig de la correspondència, comunicacions, etc., manteniment del local i dels seus espais, ajudes de divers tipus com a la recerca de feina, organització del temps, habitatge, etc., i la possibilitat de quedar-se a dinar quan roman obert sense interrupció

 (per conéixer els horaris consultar el programa setmanal)


Clubhouse


CLUBHOUSE es un modelo de recuperación basado en el apoyo mutuo entre personas que han padecido las consecuencias de un desorden mental, el empoderamiento personal en las diferentes áreas de la vida, y en el uso responsable de los recursos que la institución pone a disposición del usuario como apoyo durante el proceso de recuperación

se desarrolla por las mañanas e incluye tareas institucionales como el manejo de la correspondencia, comunicaciones, etc., mantenimiento del local y de sus espacios, ayudas de diverso tipo como la búsqueda de empleo, organización del tiempo, vivienda, etc., y la posibilidad de quedarse a comer cuando permanece abierto sin interrupción
 

 (para saber los horarios consultar el programa semanal)
Grup d’ocupació i organització del tempsEl grup d’ocupació es proposa facilitar l’organització del temps lliure i la promoció de l’ocupació en el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental.

L’estructura grupal facilita el suport mutu de persones amb problemàtiques afins, a l’hora de dissenyar un pla d’ocupació del temps ajustat a la realitat de l’interessat, que pot incloure diferents estratègies, des del mer entreteniment fins a la formació, el voluntariat, la cerca d’ocupació, etc.

El grup està a càrrec d’un/a orientador-facilitador; es desenvolupa en les instal·lacions de l’associació i compta amb suport informàtic, connexió a Internet, aplicacions office, i telèfon.

Té una pàgina web pròpia a Facebook: https://www.facebook.com/lnvocupempleo


grupo de ocupación y organización del tiempo


el grupo de ocupación se propone facilitar la organización del tiempo libre y la promoción de la ocupación y el empleo en el colectivo de personas con problemas de salud mental

la estructura grupal facilita el apoyo mutuo de personas con problemáticas afines a la hora de trazar un plan de ocupación del tiempo ajustado a la realidad del interesado que puede incluir diferentes estrategias, desde el mero entretenimiento a la formación, voluntariados, búsqueda de empleo, etc

el grupo está a cargo de una orientadora/or –facilitador, se desarrolla en las instalaciones de la asociación y cuenta con soporte informático, conexión a internet y aplicaciones office, y teléfono


con página propia en facebook:
https://www.facebook.com/lnvocupempleoManualitats “El món a les teves mans”


El taller de Manualitats va començar per octubre de 2012; és dels més freqüentats i valorats pels participants. Proporciona socialització i entrenament en destreses i habilitats cognitives i motores.

Els productes manufacturats en el taller es posen a la venda en el propi local i en esdeveniments ciutadans en què participam i ens donam a conèixer.

Té una pàgina web pròpia a Facebook: https://www.facebook.com/manualactivitymanualidades 'el mundo en tus manos'


el taller de manualidades empezó a funcionar en octubre del 2012, es de los más apreciados y de más asidua asistencia en cuanto a participantes.

además del entrenamiento en destrezas y habilidades cognitivas y motoras, los participantes se benefician de la oportunidad de socialización

los productos manufacturados en el taller se ofrecen a la venta en el propio local y en cuantas oportunidades surgen de darnos a conocer
 

 dispone de su propia página en facebook : https://www.facebook.com/manualactivityConversacions en alemany


de la ma d'una proffesional de l'ensenyament de llengües, una iniciació a la llengua alemanya o un refresc i una oportunitat per a practicar a aquells que ja saben un poc
se composa de dues hores per setmana: una clase i un repàs


Conversaciones en alemán


de la mano de una profesional de la enseñanza de lenguas, una iniciación a la lengua alemana o un refresco y una oportunidad para practicar a aquellos que ya saben un poco
se compone de dos horas por semana: una clase y un repaso


Grup activitat física i esport


Aquest grup neix com a proposta d’un grup d’usuaris interessats a fomentar l’exercici físic.

La planificació i disseny d’activitats es basa en un model d’autonomia personal, de manera que són els mateixos participants els que decideixen, de forma consensuada, els objectius i desenvolupament de cada acció.

El grup es reuneix durant la setmana, a la seu social, per reflexionar sobre el desenvolupament de la darrera activitat i el disseny de la que es portarà a terme el proper dissabte. Les reunions tenen sempre una persona de suport, no obstant això, a les sortides s’alterna una autònoma i una amb monitor.

Les activitats més habituals són les passejades, combinades amb jocs de ping-pong, petanca, participació en activitats esportives a partir dels recursos comunitaris, etc.grupo actividad física y deportes


el grupo de actividad física y deportiva nace como propuesta de un grupo de usuarios interesados en fomentar el ejercicio físico.

la planificación y diseño de las actividades está basada en un modelo de autonomía personal, de tal manera que son los propios participantes los que deciden, mediante consenso, los objetivos y desarrollo de cada acción.
el grupo se reúne entre semana en la sede social  para reflexionar sobre el desarrollo de la actividad pasada y el diseño de que se llevará a cabo el sábado siguiente. Una persona de apoyo está presente en cada reunión, sin embargo las salidas se alternan salidas autónomas y salidas con monitor.

Las actividades más habituales son los paseos, combinando con juego de pin-pón, petanca, promoción de actividades deportivas a partir de los recursos comunitarios, etc


Grup de relaxació i concentració


Aquest grup es configura com una reunió d’amics disposats a relaxar-se junts, i a aprendre a fer-ho de forma individual.

La pràctica de la meditació es relaciona directament amb el control dels nivells d’estrès i ansietat; ajuda a sentir i integrar la serenitat i la temprança, amb la qual cosa ens ens permet sentir-nos més segurs i confiats, més atents al nostre entorn i a les nostres necessitats reals; ens ajuda a conèixer-nos, acceptar-nos i a superar l’adversitat.

Són opinions dels participants: “Em fa oblidar l’obsessió”, “Em relaxa tota la musculatura i llavors puc dormir bé”, “Només començar qued tan relaxat que perd la noció del temps”, “Els problemes ja no semblen tan importants com abans”...grupo de relajación y concentraciónel grupo de relajación y concentración se configura como una reunión de amigos dispuestos a relajarse juntos y a aprender a hacerlo forma individual.

la practica de la meditación se relaciona directamente con el control del nivel de estrés y la ansiedad, ayuda a sentir e integrar la serenidad y el temple que nos permite sentirnos mas seguros y confiados, mas atentos a nuestro entorno y a nuestras necesidades reales, a conocernos, a aceptarnos y a superar la adversidad

Las opiniones de los participantes: 'me hace olvidar la obsesión', 'me relaja toda la musculatura y luego duermo muy bien', 'nada mas empezar me quedo tan relajado que pierdo la noción del tiempo', 'los problemas ya no parecen tan importantes'


Club socialÉs l’oferta més veterana de La Nostra Veu. És un espai de trobada on compartir experiències i fer activitats lúdiques: jugar, escoltar música, berenar, xerrar...

És, sobretot, una oportunitat per a la socialització. En aquest sentit el projecte de Club social s’obre a la comunitat, a l’entorn, al barri, poble i ciutat, i participa en els seus events com a forma d’integració en el cos social del qual procedim, per tal d’evitar la formació de guetos o reserves d’ “éssers especials”.

Els seus responsables i dinamitzadors són i han estat, en bona part, familiars voluntaris.


club social


el club social, la más veterana de las ofertas de La Nostra Veu, quiere ser un espacio de encuentro donde compartir experiencias así como realizar actividades lúdicas: se juega, se escucha música, se merienda, se charla.

es, ante todo, una oportunidad para la socialización.

en este sentido, el proyecto de club social quiere abrirse a la comunidad, al entorno, al barrio, al pueblo, a la ciudad y participar en sus eventos como forma de reintegrarnos al cuerpo social del que procedemos y evitar la formación de guettos o reservas de 'seres especiales'

sus responsables y dinamizadores son y han sido, en buena parte familiares voluntarios.Hort


L’hort té un valor rehabilitador perquè és una activitat productiva de desenvolupament lent, que implica l’administració rutinària de cures –regar, netejar i escardar, calçar- i una precisa orientació temporal que va de la sembra a la recol·lecció,. i pels seus ritmes lents i globals relacionats amb les estacions i les fases lunars.

Es fa a la parcel·la que ens ha cedit l’Ajuntament de Palma al parc de Sa Riera.


huerto


el valor rehabilitador de un huerto se basa en ser una actividad productiva de desarrollo lento, en que implica la administración rutinaria de cuidados -el riego, limpias y escardas, aporcado- y una precisa orientación temporal de la siembra a la recolección, por sus ritmos lentos y globales relacionados con las estaciones y las fases lunares.

el taller de huerto tiene lugar en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Palma en el parc de Sa Riera


Taller de poesia i expressió literària
Loc@s x Decir


El taller de creació literària ofereix una oportunitat a l’expressió més íntima i personal mitjançant l’ús de la paraula, i és també un lloc de trobada entre persones amb experiència de disfunció mental i persones del carrer. És una eina de construcció de significats comuns mitjançant l’escriptura col·laborativa, aproximant i enriquint la diversitat dels participants.

Té la seva pròpia pàgina d’expressió a Facebook:
https://www.facebook.com/locosxdecir


taller de poesía y expresión literaria
Loc@s x Decir


el taller de creación literaria ofrece una oportunidad a la expresión más íntima y personal mediante el uso de la palabra; pero es también un lugar de encuentro entre personas con experiencia de disfunción mental y personas de la calle; el taller es una herramienta de construcción de significados comunes mediante la escritura colaborativa aproximando y enriqueciendo la diversidad de los participantes

tiene su propia página de expresión en facebook: https://www.facebook.com/locosxdecirCinefòrumAlternativament a l’experiència de creació literària, s’ofereix, cada dues setmanes, la visió i el comentari d’una pel·licula.

En paraules del seu promotor: “És un taller d’oci i entreteniment que entrena l’agilitat mental, l’atenció visual i la comprensió de continguts propis del format del cinema”.

cine forum


alternativamente a la experiencia de creación literaria se ofrece, cada dos semanas, el visionado y comentario de una película

en palabras de su promotor: 'es un taller de ocio y entretenimiento que entrena la agilidad mental, la atención visual y la comprensión de contenidos propios del formato del cine'Oci i temps lliure, i sortides socials


Eventualment, s’organitzen sortides per visitar exposicions o participar en events socials de l’entorn cultural com és el carnestoltes, les festes de Sant Sebastià a Palma, o a altres localitats com el Dijous Bo a Inca. També s’organitza la participació al Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre de cada any.

Periòdicament, associats i simpatitzants tenim ocasió de compartir idees, preocupacions i projectes, en algun lloc a l’aire lliure on ens ajuntam per dinar i passar el dia.


ocio y tiempo libre y salidas sociales


eventualmente se organizan salidas para visitar exposiciones o participar en eventos sociales de nuestro entorno cultural tales como el carnaval, las celebraciones por San Sebastián en Palma, o en otras localidades como el Dijous Bo en Inca, o el Día Mundial de la Salud Mental cada 10 de octubre

periódicamente asociados y simpatizantes tenemos ocasión de compartir ideas, preocupaciones y proyectos en algún lugar al aire libre donde nos juntamos a comer y pasar el díaArt teràpiaLes trobades d’art teràpia es desenvolupen al llarg de 30 hores, 2 per setmana, i estan dissenyades per treballar la sensibilització i el reconeixement de les emocions des de la perspectiva de tornar la veu a un col·lectiu tradicionalment silenciat a l’entorn familiar, social i sanitari, perquè “no saben el que diuen”.

Aquesta proposta cerca una via per estimular un espai intern d’autoescolta i reconeixement on integrar la pròpia experiència, i procurar un camí que possibiliti l’expressió de sentiments, anhels i necessitats, mitjançant la creació artística.arteterapia


los encuentros de arte-terapia se desarrollan a lo largo de 30 horas, 2 por semana, y están especialmente diseñados para trabajar la sensibilización y reconocimiento de las emociones desde la perspectiva de devolver la voz a un colectivo tradicionalmente silenciado en el entorno familiar, social, y sanitario porque 'no saben lo que dicen'

esta propuesta busca una vía para estimular un espacio interno de auto escucha y reconocimiento donde integrar la propia experiencia y procurar un camino que posibilite la expresión de sentimientos, anhelos y necesidades por medio de la creación artística
Projecte de futurL’ocupació del temps, que inclou l’ocupació laboral, les necessitats d’autonomia i emancipació i l’exercici ple dels propis drets; l’obertura envers els recursos comunitaris més que la creació de guetos o reserves; la resolució de les necessitats d’habitatge; la recuperació íntegra de a persona –que inclou aspectes somàtics afectats col·lateralment com la parla i la locomoció-; la prevenció de recaigudes i la promoció de comportaments mentalment saludables, són aspectes de màxim interès per a la nostra associació, i consten a la nostra agenda.

En els propers mesos tenim la intenció de desenvolupar un club social amb projecció a la comunitat, que participi dels recursos esportius, culturals i socials disponibles; un programa d’estimulació cognitiva en col·laboració amb el Servei d’Atenció Residencial Comunitària de l’IB Salut i el programa d’ocupació i organització del temps lliure.
proyecto de futurola ocupación del tiempo, que incluye el empleo, las necesidades de autonomía y emancipación y el ejercicio pleno de los propios derechos, la apertura hacia los recursos comunitarios más que la creación de guetos o reservas, las necesidades de vivienda, la recuperación integral de la persona -lo que incluye aspectos somáticos afectados colateralmente como el habla o la locomoción-, la prevención y comportamientos mentalmente saludables, son aspectos del máximo interés para nuestra asociación y están en nuestra agenda
 

en los próximos meses tenemos la intención de desarrollar un club social con proyección a la comunidad que participe de los recursos deportivos, culturales y sociales disponibles; un programa de estimulación cognitiva en colaboración con el Servicio de Atención Residencial Comunitaria del IBSalut y el programa de ocupación y organización del tiempo libre
ADRECES DE CONTACTE
DIRECCIONES DE CONTACTOSeu social/ sede social:
Andrea Doria 42 07014 Palma de Mallorca

e.mail:
administració /administración:
nostraveu@gmail.com

programació, comunicació, events /programación, comunicación eventos: nostraveubalears@gmail.com

blog:
http//nostraveubalears.blogspot.com

facebook:
https://www.facebook.com/nostra.veu
https://www.facebook.com/locosxdecir
https://www.facebook.com/manualactivity
https://www.facebook.com/lnvocupempleo

tlfnos:
871 715 388 de 17:00 a 19:00
656 326 686 de 10:00 a 13:00En nom dels socis, simpatitzants i col·laboradors de La Nostra Veu, us agraïm el vostre interès per conèixer les nostres activitats

en nombre de los socios, simpatizantes y colaboradores de La Nostra Veu queremos agradecer tu interés por conocer nuestras actividades

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

DINOS ALGO POR EL SPEAKPIPE